left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01
პროექტების განხილვის პროცედურა

საგრანტო კონკურისის ფარგლებში მიღებული განაცხადების შერჩევას და დასაშვებობის შემოწმებას ახორციელებს სააგენტოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

შერჩეული საგრანტო პროექტების შეფასების კომისიის მიერ განხილვა/შეფასება ქულათა სისტემით დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით.

შეფასების კომისიის მიერ დადებითად (გამსვლელი ქულით) შეფასებული საგრანტო პროექტების საგრანტო კომისიისთვის გადაცემა გამარჯვებულის გამოსავლენად.

საგრანტო კომისიის მიერ ქულათა სისტემით დადებითად (გამსვლელი ქულით) შეფასებული საგრანტო პროექტების შესახებ მონაცემების განხილვა და გამარჯვებულის გამოვლენა.